Vilka faktorer ska jag tänka på när jag väljer 3PL leverantör?

Följande faktorer framhålls särskilt ofta som avgörande för att etablera framgångsrika logistikpartnerskap mellan varuägande företag och tredjepartslogistikföretag.

Identifiera rätt partner
Det mest grundläggande är att hitta en partner som passar den egna verksamhetens behov vad gäller resurser, kompetens och företagskultur.

Sätt tydliga gemensamma mål
Det behövs en ömsesidig förståelse och samsyn kring syften och mål med samarbetet. Målen ska formuleras tydligt och vara vägledande för det dagliga samarbetet och ligga till grund för den löpande uppföljningen och utvärderingen av partnerskapet.

Strukturerad samverkan
En omfattande forskning visar att en strukturerad samverkan och en gemensam process är avgörande för framgång. Här gäller det att leda och driva samarbetet och relationen utifrån gemensamma mål och KPI:er.

Ledningens fokus
När logistikpartnerskapet har en betydande påverkan på företagets prestationer, kostnader, kundservice och resultat behöver ledningen involveras på lämplig nivå.

Ständiga förbättringar
Båda parter behöver säkerställa att logistiksamarbetet löpande förbättras och utvecklas. När det lyckas skapas förutsättningar för ett långsiktigt och ömsesidigt vinstgivande samarbete.