Revision och internkontroll

Internkontroll
Arbetsfördelningen mellan styrelsen, revisionsutskottet och verkställande direktören (vd) regleras i grunden av den ansvarsfördelning som gäller enligt svensk lag, och vidare av respektive organs arbetsordningar och stadgade rutiner. Ansvarig för att säkerställa efterlevnad av styrelsens riktlinjer är bolagets vd. Därefter är det ledningsgruppen i egenskap av verksamhetsansvariga, som ansvarar för att processer utarbetas och fungerar i enlighet med styrelsens och vd:s intentioner. Verksamhetsansvariga ska också utföra egeninspektioner och uppföljning av den interna kontrollen.

Bolaget har i dagsläget valt att inte inrätta en särskild intern granskningsfunktion, utan har utöver ovan nämnda egenutvärdering, anlitat externa resurser för att bedöma effektiviteten i den interna kontrollen. Styrelsen ska enligt styrelsens arbetsordning årligen utvärdera behovet av att inrätta en internrevisionsfunktion.

Extern revision
I enlighet med statens ägarpolicy väljs samtliga bolagets revisorer av årsstämman. Revisorerna ska enligt styrelsens arbetsordning närvara vid sammanträden där årsbokslut, årsredovisning och revisionsrapport avhandlas. Styrelsen ska vid sammanträden där årsbokslut behandlas under en särskild punkt på dagordningen träffa revisorerna utan bolagsledningens närvaro.