Styrelsen

Styrelsens sammansättning
Enligt Orio AB:s bolagsordning ska styrelsen utöver arbetstagarrepresentanter bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter. I årsredovisningen finns närmare uppgifter om respektive ledamot.

Styrelsens utskott
Till stöd för sitt arbete har styrelsen inom sig utsett tre utskott; revisionsutskott, ersättningsutskott och förändringsutskott. Genom delegering till utskott överlåts ansvar för uppgifts utförande till annan, dock kan aldrig styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet överlåtas.