VD & ledning

Vd ska hålla styrelsen informerad om bolagets och koncernens affärsutveckling, det finansiella läget i bolaget och koncernen samt andra frågor som vd bedömer att styrelsen bör ha kännedom om.

Vidare ska vd fortlöpande delge styrelsen information om bolagets och koncernens utveckling mellan varje mötestillfälle. Informationen ska innehålla utfall under förfluten period jämte förväntad utveckling samt information om de viktigaste planerade aktiviteterna under kommande period. Vidare ska sådana avtal som vd bedömer ha väsentlig strategisk eller finansiell betydelse för bolaget eller koncernen redovisas av vd till styrelsen.

Till stöd för sitt arbete har vd en ledningsgrupp bestående av de befattningshavare som är direkt underställda vd. Ledningsgruppens medlemmar utses av vd och har till uppgift att driva bolagets arbete i enlighet med de direktiv som styrelsen beslutat, säkerställa styrning mot uppsatta visioner och mål för att uppfylla för verksamheten viktiga nyckeltal.
Ledningsgruppen sammanträder varje vecka under ledning av vd för att diskutera och besluta om viktiga organisatoriska, ekonomiska och operativa frågor.