Hållbarhet

Långsiktig konkurrenskraft går hand i hand med hållbarhet

Orio ska vara en ansvarsfull affärspartner, samhällsaktör och arbetsgivare. I detta ingår ett konstant arbete med hållbarhet som omfattar alla aspekter av vår affär. En viktig del är att kunna tillhandahålla såväl reservdelar som innovativa lösningar och service som förlänger bilars livslängd. Orio är helägt av svenska staten och måste därför alltid agera som en förebild vad gäller ansvarsfullt och hållbart företagande. Du kan läsa vår fullständiga Uppförandekod här.

Orios ambition kring bedrivandet av ett hållbart företagande omfattar vidare vårt agerande kring allt som gäller affärsetik, antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald, såväl som ansvarsfull resursanvändning.

Under 2015 har Orio utgått från en väsentlighetsanalys för att på bästa sätt hitta metoder för att minska vår miljöpåverkan och för att hitta områden inom vilka vi kan arbeta för ett mer hållbart företagande. Detta gäller såväl ekonomiska aspekter och miljöaspekter som sociala aspekter. Orios ansvar och påverkan sträcker sig längs hela värdekedjan, samtidigt som våra möjligheter att påverka varierar i omfattning.

Ekonomiska aspekter
Orios ambitioner på hållbarhetssidan utgör en förutsättning för att bedriva långsiktigt lönsamma affärer som kommer våra intressenter till del på olika vis. Detta värdeskapande påverkar vi främst genom vår branscherfarenhet och förmåga att leverera snabbt och med hög precision.

Sociala aspekter
Lyhördhet och ansvarsfullt agerande gentemot våra intressenter värnar vårt rykte som arbetsgivare och affärspartner. Grunden är ett målinriktat arbete med att erbjuda medarbetarna en god och säker arbetsmiljö, och bygga en företagskultur som präglas av förändringsvilja och goda möjligheter till lärande. Genom att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet skapar våra medarbetare i sin tur värde och kundnytta. Allt detta ligger väl inom ramen för vår egen verksamhet, vilket ger oss möjlighet att direkt styra arbetet.

I vår roll som affärspartner blir våra möjligheter att påverka i huvudsak indirekta genom att exempelvis i affärsrelationer utarbeta och ställa tydliga krav på våra leverantörer att ta ett socialt ansvar. Som samhällsaktör ska vi agera som ett föredöme med ett långsiktigt hållbart perspektiv på allt vi gör.

Miljöaspekter
Vårt arbete inom miljöområdet baseras främst på yttre respektive inre miljö. Verksamhetens indirekta påverkan på den yttre miljön avser främst de transportlösningar som upphandlas. Den största möjligheten att styra och påverka den yttre miljön är genom urvalskriterier och tydliga krav på miljöhänsyn i affärsrelationer gentemot leverantörer, kunder och samarbetspartners.

Den inre miljön avser miljöarbetet inom ramen för verksamheten vid samtliga enheter och ligger i de allra flesta fall inom vår egen kontroll. Det innebär att vi själva direkt kan styra arbetet med att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet har.

Med analysen som bas har elva hållbarhetsområden identifierats, områden inom vilka Orio kan ha en väsentlig påverkan. Dessa är:

 • Utsläpp från transporter
 • Ekonomiskt resultat
 • Granskning av leverantörer
 • Hälsa och säkerhet
 • Utbildning
 • Arbetsförhållanden
 • Innovativa partnerskap
 • Avfallshantering
 • Antikorruption
 • Mångfald och jämställdhet
 • Samhällsengagemang

Orio arbetar kontinuerligt med samtliga områden och följer i denna målinriktade strävan såväl nationella som internationella riktlinjer samt externa och interna regelverk. Vi driver ett hållbarhetsarbete som tar alla leden i värdekedjan i beaktande och sker tillsammans med samarbetspartners och leverantörer. Genom att tydligt identifiera och föra en kontinuerlig och lyhörd dialog med våra intressenter värnar vi i vår tur vårt rykte som bolag och arbetsgivare.

Vi har ett ansvar för att minimera vår miljöpåverkan så långt det är möjligt. Det handlar i första hand om att använda våra resurser så effektivt som möjligt. I andra hand har vi – inte minst genom att vi agerar på en global marknad – möjligheter att genom konstruktivt meningsutbyte påverka andra.

Genom vårt förhållningssätt vill vi, i enlighet med OECD:s riktlinjer, bidra till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt.

Väsentlighetsanalysen har vidare identifierat de utsläpp som Orio ger upphov till genom transporter som det område där vi har störst möjlighet att påverka. Att både effektivisera logistiken och minimera utsläppen, genom ökade möjligheter att välja transportalternativ med mindre miljöpåverkan, kommer alltså framöver att vara en prioriterad hållbarhetsaspekt. Målet här är att bolagets totala utsläpp av koldioxid från egenupphandlade transporter ska minska med 20 procent till år 2020, jämfört med år 2013.