Rapporter

Andra kvartalet 2020

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2020 uppgick till 96 MSEK (134), en minskning med 28 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1 MSEK (-4). Rörelsemarginalen var 1 procent (-3).

Periodens resultat för kvartalet uppgick till -2 MSEK (-5), motsvarande ett resultat per aktie om -0,01 MSEK (-0,02).

Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 7 MSEK (13).

VD HAR ORDET

Covid-19 pandemin präglade helt och hållet det andra kvartalet för Orio-koncernen

Det andra kvartalet har helt och hållet präglats av att hantera covid-19 pandemin och dess effekter på marknader, kunder och koncernen. Samtliga marknader har påverkats i mycket stor omfattning där bl.a. ett antal stängts ned helt och hållet så som Italien, Spanien, Frankrike och Storbritannien. Försäljningstappet jämfört med föregående år har varit -45 procent i april, -35 procent i maj -15 procent i juni med en total effekt på det andra kvartalet med ca. -30 procent.

Tack vare redan genomförda omstruktureringar i första kvartalet samt fortsatt kostnadsreduktion och god kostnadskontroll har försäljningstappets påverkan på rörelseresultatet kunna dämpats till stor del. Under kvartalet har korttidsarbete tillämpats i den svenska verksamheten.

Orio Parts har påverkats kraftigt bl.a. av helt stängda marknader men allteftersom marknader öppnar upp har efterfrågan och försäljningen återhämtat sig successivt månad för månad.

Affärsområdet Orio Logistics fortsätter att stärka sina positioner med nya kontrakterade kunder under andra kvartalet, trots covid-19 pandemin.

Resultatutveckling

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2020 uppgick till 96 MSEK vilket är en minskning med 28 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Justerat för valutakurseffekter var minskningen 29 procent.

Bruttoresultatet minskade under andra kvartalet 2020 med 34 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 35 MSEK. Bruttomarginalen var under kvartalet 36 procent, att jämföra med 39 procent för motsvarande kvartal 2019.
För andra kvartalet 2020 redovisar Orio ett rörelseresultat om 1 MSEK (-4), och ett resultat efter skatt om -2 (-5) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 7 MSEK (13) och soliditeten per den 30 juni 2020 var 78 procent (72).

Verksamhet och strategi

Koncernens strategi inom affärsområde Parts är att genom verkstäder serva Saab-bilar samt att säkerställa ett ändamålsenligt produktprogram av Saab originaldelar med tillhörande tjänster. Inom affärsområde Logistics är strategin att tillhandahålla logistiktjänster genom innovativa lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Nyköping den 14 augusti 2020
Gustaf Ljunggren, VD