Rapporter

Tredje kvartalet 2019

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2019 uppgick till 128 MSEK (148), en minskning med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2 MSEK (-2). Rörelsemarginalen var 2 procent (-11).

Periodens resultat för kvartalet uppgick till -1 MSEK (-5), motsvarande ett resultat per aktie om -0,01 MSEK (-0,02).

Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 11 MSEK (8).

VD HAR ORDET

Orio stärker rörelseresultatet i kvartalet

Försäljningen för affärsområde Parts, Orio-koncernens reservdelsförsäljning, var något bättre än den trend som avspeglas i antalet Saab-bilar i bruk. Affärsområdet förstärker därutöver sin bruttovinstmarginal jämfört med föregående år.

Under tredje kvartalet 2019 har affärsområdet Logistics fortsatt att utveckla den befintliga kundportföljen. Antalet nya kundkontrakt för affärsområdet under perioden har inte varit i linje med ställda förväntningar.

Orio-koncernen levererar i tredje kvartalet ett rörelseresultat som är bättre än föregående år. Företaget fortsätter även i kvartalet att leverera ett positivt kassaflöde. Fokus inom koncernen fortsätter att ligga på att lönsamt utveckla de två affärsområdena samt att minimera alla typer av ineffektivitet, optimera produkt- & serviceportföljen och minimera Parts’ varulager.

Resultatutveckling

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2019 uppgick till 128 MSEK vilket är en minskning med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Justerat för valutakurseffekter var minskningen 17 procent.

Bruttoresultatet minskade under tredje kvartalet 2019 med 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 48 MSEK. Bruttomarginalen var under kvartalet 38 procent, att jämföra med 40 procent för motsvarande kvartal 2019.

För tredje kvartalet 2019 redovisar Orio ett rörelseresultat om 2 MSEK (-2), och ett resultat efter skatt om -1 (-5) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 11 MSEK (8) och soliditeten per den 30 september 2019 var 74 procent (75).

Verksamhet och strategi

Koncernens strategi inom affärsområde Parts är att bredda kundbasen av verkstäder som servar Saab-bilar samt säkerställa ett komplett produktprogram av Saab originaldelar med tillhörande tjänster. Inom affärsområde Logistics är strategin att tillhandahålla logistiktjänster genom innovativa lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Nyköping den 28 oktober 2019
Gustaf Ljunggren, VD