Rapporter

Andra kvartalet 2021

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2021 uppgick till 94 MSEK (96).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3 MSEK (1). Rörelsemarginalen var 2 procent (1).

Periodens resultat för kvartalet uppgick till 1 MSEK (-2), motsvarande ett resultat per aktie om 0,01 MSEK (-0,01).

Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 13MSEK (7).

VD HAR ORDET

Orio-koncernen levererar i linje med den strategiska agendan och stärker sina positioner i det andra kvartalet

Bruttomarginalen, rörelsemarginalen samt kassaflödet förbättrades i det andra kvartalet 2021 och Orio-koncernen stärker sina positioner ytterligare. Den underliggande utmaningen med det minskade antalet Saabbilar på marknaden har dock fortsatt effekt med en minskad omsättning som följd. Den senaste rullande tolvmånadersperioden levererar koncernen ett rörelseresultat på 16 MSEK och genererar ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 63 MSEK.

Orio Parts fortsätter på den inslagna vägen och levererar en bättre lönsamhet än motsvarande period föregående år. God kostnadskontroll i affärsområdet samt fortsatta effekter av genomförda omstruktureringar och ökad
effektivisering har givit resultat. Orio Logistics uppvisar en tillväxt under andra kvartalet för externa kunder på ca. 100% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Tillväxten ligger helt i linje med den strategiska agendan och kommer både från befintliga
kunder samt nya kontrakterade kunder.

Skapandet av en logistikpark, Nyköpings Logistikpark, på fastigheten i Nyköping tog ett stort steg i kvartalet genom det ingångna samarbetsavtalet med ett välrenommerat fastighetsutvecklingsföretag, Logistic Contractor AB. Utvecklingsarbetet förväntas starta upp efter sommaren.

Utvecklingssatsningen av fastigheten i Nyköping till skapandet av en logistikpark, Nyköpings Logistikpark, fortskrider enligt plan.

Resultatutveckling

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2021 uppgick till 94 MSEK.

Bruttoresultatet under andra kvartalet 2021 uppgick till 35 MSEK, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bruttomarginalen var under kvartalet 37 procent, att jämföra med 36 procent för motsvarande kvartal 2020.
För andra kvartalet 2021 redovisar Orio ett rörelseresultat om 3 MSEK (1), och ett resultat efter skatt om 1 (-2) MSEK. Kassaflöde från den löpande
verksamheten för kvartalet uppgick till 13 MSEK (7) och soliditeten per den 30 juni 2021 var 78 procent (78).

Verksamhet och strategi

Koncernens strategi inom affärsområde Parts är att upprätthålla den globala kundbasen av verkstäder och distributörer som fokuserar på Saab-bilar genom att säkerställa ett relevant produktprogram av Saab originaldelar och eftermarknadsalternativ med tillhörande tjänster. Inom affärsområde Logistics är strategin att tillhandahålla logistiktjänster genom innovativa lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Nyköping den 11 augusti 2021
Gustaf Ljunggren, Vd