Rapporter

Andra kvartalet 2019

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 134 MSEK (165), en minskning med 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4 MSEK (4). Rörelsemarginalen var -3 procent (2).

Periodens resultat för kvartalet uppgick till -5 MSEK (1), motsvarande ett resultat per aktie om -0,02 MSEK (0,01).

Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 13 MSEK (5).

VD HAR ORDET

Orio fortsätter utveckla satsningen på Saab Original och
Logistics

Efter en strukturerad avveckling av satsningen på reservdelar till andra bilmärken är nu fokus åter på Saab Original. Trots en utmanande avveckling bibehölls en god bruttomarginal inom affärsområdet Parts under det andra kvartalet 2019. Nedgången i nettoomsättningen i övrigt följer tidigare trend för Saab-försäljningen.

Affärsområdet Logistics har under andra kvartalet 2019 fortsatt att fokusera på uppbyggnad av affärsområdet efter den omfattande omstruktureringen efter uppsägningen av Opel-kontraktet. Nya kundkontrakt har tecknats, befintliga kunders affärer har kunnat utvecklats och ”pipelinen” med potentiella kunder växer stadigt.

Koncernen levererar ett positivt och bra kassaflöde i andra kvartalet. Under de närmsta kvartalen kommer prioriteringar göras inom Koncernen med ett tydligare fokus på att lönsamt utveckla de två affärsområdena samt att minimera alla typer av ineffektivitetskostnader.

Resultatutveckling

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 134 MSEK vilket är en minskning med 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Justerat för valutakurseffekter var minskningen 22 procent.

Bruttoresultatet minskade under andra kvartalet 2019 med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 53 MSEK. Bruttomarginalen var under kvartalet 39 procent, vilket var oförändrat jämfört med motsvarande kvartal 2018.

För andra kvartalet 2019 redovisar Orio ett rörelseresultat om -4 MSEK (4), och ett resultat efter skatt om -5 (1) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 13 MSEK (5) och soliditeten per den 30 juni 2019 var 72 procent (73).

Verksamhet och strategi

Koncernens strategi inom affärsområde Parts är att bredda kundbasen av verkstäder som servar Saab-bilar samt säkerställa ett komplett produktprogram av Saab originaldelar med tillhörande tjänster. Inom affärsområde Logistics är strategin att tillhandahålla logistiktjänster genom innovativa lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Nyköping den 15 augusti 2019
Gustaf Ljunggren, VD