Integritetspolicy

Alla hänvisningar till “vår”, “oss”, “oss själva” eller “vi” i denna integritetspolicy ska anses avse Orio AB, dess dotterbolag, närstående bolag och medarbetare.

1. Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera en viss person, till exempel hans eller hennes namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personliga preferenser (i fortsättningen kallat “personuppgifter”).

2. Insamling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats samlar vi in information som din IP-adress och annan webblogginformation och statistik, till exempel typen av sökmotor och de sidor du besöker på vår webbplats. Informationen används inte för att kunna identifiera dig som person. Vi samlar också in personuppgifterna ovan om du uttryckligen registrerar sådan information på vår webbplats, till exempel genom att fylla i vår enkät eller om du kontaktar oss av någon anledning.

Beroende på de tjänster som lämnas via vår webbplats kan vi begära att du öppnar ett konto på vår webbplats för att få tillgång till vissa av de tjänster eller funktioner som erbjuds. I så fall kommer vi att be dig ange personuppgifter som till exempel ditt namn och kontaktinformation. När du skapar ett användarkonto kan du också, av säkerhetsskäl, uppmanas att styrka din identitet på det sätt som vi anser vara nödvändigt. När du lämnar dina personuppgifter går du med på att låta oss använda informationen på det sätt som anges i denna integritetspolicy. Om du inte går med på dessa villkor ska du inte uppge några personuppgifter.

3. Vår användning av dina personuppgifter

Vi kommer enbart att använda de personuppgifter vi samlar in för att förse dig med de särskilda upplysningar och tjänster som du begär och med ytterligare information som kan vara av intresse för dig. Ibland kan vi utnyttja dina personuppgifter till att förse dig med riktat marknadsföringsmaterial och annan information om våra produkter och tjänster, skicka reklammaterial, tillhandahålla kundsupport och låta dig delta i tävlingar.

4. Vår användning av cookies
När du besöker den här webbplatsen kommer vi att placera en datafil som kallas “cookie” i din dator. Cookies hjälper oss att samla in och lagra information om de som besöker våra webbplatser. Med hjälp av cookies kan vi förbättra de tjänster vi erbjuder på webbplatsen.

Om du inte vill att vi ska använda cookies när du besöker vår webbplats kan du antingen stänga av användningen av cookies i din sökmotor eller ställa in din sökmotor så den meddelar dig när du mottar en cookie, vilket ger dig en chans att bestämma om du vill acceptera den eller inte, eller helt upphöra med att besöka vår webbplats. Om du stänger av användningen av cookies i din sökmotor kan du eventuellt inte få tillgång till alla delar av denna webbplats och några av eller samtliga tjänster på denna webbplats kanske inte fungerar som avsetts.

5. Ditt medgivande
När du lämnar personuppgifter via vår webbplats lämnar du ditt medgivande till att vi får använda informationen själva eller vid behov dela informationen med andra företag i ett annat land än det där du är bosatt eller har din huvudsakliga verksamhet. Sådan spridning av personuppgifter kommer enbart att ske om vi anser det vara nödvändigt för att våra affärspartners ska kunna förse oss med vissa tjänster på ett bra sätt, till exempel när det gäller hanteringen av vår webbplats och andra tjänster som vi från tid till annan erbjuder via vår webbplats. Sådan hantering av personuppgifter får endast ske om våra affärspartners kan erbjuda ett adekvat skydd för dina personuppgifter.

6. Tredje parts användning av personuppgifter
Observera att alla personuppgifter som du redovisar offentligt på denna webbplats kommer att vara tillgängliga för tredje part (dvs. för andra än våra affärspartners). Sådana personuppgifter kan därför samlas in och användas av tredje part. Vi tar inget ansvar för sådan insamling och användning av dina personuppgifter. Vi vill därför uppmana till försiktighet innan du lämnar några personuppgifter offentligt på denna webbplats.

7. Säkerhetsåtgärder
Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter på våra datorer/servrar i Sverige. För att skydda dina personuppgifter på lämpligt sätt har vi vidtagit alla de säkerhetsåtgärder som vi anser vara nödvändiga, bland annat olika elektroniska säkerhetsåtgärder.

8. Ändring och/eller borttagning av personuppgifter
Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har samlat in om dig. Om du begär det kommer vi att ändra eller ta bort personuppgifter som vi har samlat in om dig eller sluta skicka marknadsföringsmaterial via till exempel elektroniska meddelanden. Vi ber dig i så fall kontakta oss via de kontaktkanaler som anges på orio.com.

Villkor

När du använder denna webbplats anses du ha läst och accepterat följande villkor som kan komma att ändras utan föregående meddelande och enligt vår egen bedömning. Du har ensam ansvaret för att kontrollera om villkoren har ändrats. Nedan redovisas datum för den senaste uppdateringen av villkoren för denna webbplats.

Villkoren för denna webbplats uppdaterades senast den 23 maj 2012.
Denna webbplats drivs av Orio AB med bolagsnummer 556602-9277 och registrerad adress 611 81 Nyköping, Sverige. Följande terminologi gäller för dessa villkor och annan policy som gäller användningen av denna webbplats: “du” och “din/ditt/dina” avser dig, den person som besöker webbplatsen och som accepterar villkoren för denna webbplats. “Vi”, “oss själva” och “oss” avser Orio AB eller i förekommande fall våra företrädare och medarbetare.

Ett villkor för att använda denna webbplats www.orio.com (“webbplatsen”) är att du accepterar villkoren för att använda den, inklusive vår integritetspolicy och alla andra villkor eller policys som vi tillämpar på denna webbplats från tid till annan (tillsammans kallade “villkoren”). Vi kan komma att ändra villkoren när som helst utan föregående varning och efter eget gottfinnande. Alla eventuella ändringar av dessa villkor som anslås på webbplatsen träder omedelbart i kraft. Högst upp i detta dokument redovisas datum för den senaste uppdateringen av villkoren för denna webbplats. Om du inte accepterar dessa villkor har du inte rätt att använda webbplatsen och ska omedelbart upphöra med all användning av webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller radera allt innehåll på denna webbplats efter eget gottfinnande och utan föregående varning eller annat åtagande.

1. Rättigheter
Alla rättigheter till allt innehåll på denna webbplats, inklusive utformning, text, bilder, ljud, filmer, programvara, layout och koder ägs eller har licensierats av oss. Du har inte rätt att använda detta innehåll på ett sätt som avviker från webbplatsens syfte och avsikt om vi inte uttryckligen gett tillstånd till det.

Vi äger och/eller är auktoriserad användare av alla typer av varumärken som presenteras på denna webbplats. Vi äger också all copyright och all utformning samt alla mönster, patent och andra immateriella rättigheter som används på denna webbplats (de “immateriella rättigheterna”). Du har inte någon äganderätt till eller andra rättigheter när det gäller de immateriella rättigheterna.

2. Begränsningar
Det är förbjudet att vidarebefordra eller på annat håll publicera någon del av denna webbplats. Sådan användning omfattar bland annat att rama hela eller delar av denna webbplats eller vidta andra eller liknande åtgärder utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Du har dessutom inte rätt att återge, licensiera, sälja, distribuera, ändra eller på annat sätt utnyttja innehållet på denna webbplats, oavsett om det är för kommersiella syften eller inte, utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

3. Användning av interaktiva tjänster
Denna webbplats kan innehålla aktiva tjänster, bland annat diskussionsgrupper, anslagstavlor, chattrum och andra sociala nätverk (“interaktiva tjänster”) som bland annat kan göra det möjligt för dig att delta i diskussioner och skicka in information, såsom text och bilder. Du är ensam ansvarig för allt innehåll du skickar inom ramen för våra interaktiva tjänster. Du bör också vara medveten om att all användning av våra interaktiva tjänster kan resultera i att tredje part samlar in och använder information som du lämnar. Vi kommer att övervaka och eventuellt ändra och/eller radera allt innehåll som skickas in via någon av de interaktiva tjänsterna om vi anser det nödvändigt. Allt missbruk av de interaktiva tjänsterna kan leda till att vi begränsar dina möjligheter att använda de interaktiva tjänsterna. Om ditt missbruk bedöms som allvarligt kan vi också helt stoppa dina möjligheter att få tillgång till de interaktiva tjänsterna.

Du garanterar att du har ensamrätt till allt innehåll som du skickar när du använder de interaktiva tjänsterna och att de inte innebär ett intrång i tredje parts rättigheter, till exempel immateriella äganderätter (inklusive moraliska rättigheter till copyrightskyddat innehåll) eller rätten till skydd av personuppgifter. Genom att skicka in sådant innehåll ger du oss också rätten att använda det på det sätt vi beslutar, vilket innebär att vi får en världsomspännande, obegränsad, överlåtbar och royaltyfri rätt att använda sådant innehåll på det sätt vi själva bestämmer.

4. Länkar från denna webbplats
Vi varken övervakar eller granskar innehållet på de webbplatser tillhörande tredje part som det länkas till från vår webbplats. Vi delar eller stöder inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs och allt material som visas på sådana webbplatser. Vi bör inte betraktas som utgivare av några sådana åsikter eller något sådant material och vi är inte ansvariga för det innehåll eller de integritetsrutiner som tillämpas på de webbplatserna. Var därför försiktig när du lämnar denna webbplats och läs noga villkoren och integritetspolicyerna som gäller för de webbplatserna. Vi tar inget ansvar för några som helst förluster eller skador, oavsett hur de uppkommit, som beror på att du lämnat dina personuppgifter till tredje part.
Vi förbehåller oss rätten att avlägsna alla länkar från denna webbplats till innehåll eller tredje parts webbplatser, oavsett anledning.

5. Användarkonto
För att kunna använda vissa tjänster på denna webbplats måste du öppna ett användarkonto. Du är själv ansvarig för att hålla ditt användarnamn och lösenord hemliga. Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster på grund av att ditt användarnamn och lösenord vidarebefordras till tredje part.

6. Inga garantier eller åtaganden
Du använder denna webbplats på egen risk. Informationen på denna webbplats lämnas “i befintligt skick”. Vi och våra direktörer, anställda och partner gör följande förbehåll, i den utsträckning det medges i gällande lag:

– Vi gör inga som helst åtaganden och lämnar inga som helst garantier avseende denna webbplats och dess innehåll eller sådant innehåll som lämnats av eller som kan komma att lämnas av våra närstående bolag eller annan tredje part när det gäller eventuella felaktigheter eller utelämnanden.

– Vi tar inget som helst ansvar för skador som kan uppkomma på grund av eller i samband med användningen av denna webbplats. Det omfattar alla direkta förluster, förlust av affärsmöjlighet eller vinst (oavsett om sådana förluster var förutsebara, uppkom som en följd av din normala verksamhet eller att du hade underrättat oss om möjligheten av sådana eventuella förluster), skador på din dator, din programvara, dina system och program samt uppgifter i din dator eller andra direkta, indirekta eller oavsiktliga skador eller följdskador.

– Vi avsäger oss allt ansvar för alla förluster, kostnader eller skador (direkta, indirekta, följdskador eller andra skador) som du drabbas av som följd av användningen av denna webbplats eller på grund av något datavirus som överförts via denna webbplats.

Du är också fullt medveten om att alla uppgifter på denna webbplats som gäller bilar, bilmodeller och deras utrustning enbart har ett informativt syfte. Alla bilar som avbildas på denna webbplats kan därför vara extrautrustade jämfört med standardutrustningen för den bil det gäller. Kontakta din lokala återförsäljare för detaljer om en viss bil och dess utrustning.

7. Force Majeure
Vi tar inte ansvar för underlåtenheten att utföra några av de skyldigheter som anges i dessa villkor på grund av händelser som ligger utanför vår kontroll, bland annat naturkatastrofer, terrorism, krig, politisk oro, uppror, upplopp, civil ohörsamhet, åtgärder från civila eller militära myndigheter, revolt, jordbävning, översvämning eller andra naturliga eller av människor orsakade händelser utom vår kontroll och som gör att ingångna avtal eller kontrakt bryts eller som inte rimligen kunde ha förutsetts.

8. Personuppgifter
När du använder denna webbplats kan du uppmanas att lämna viss personlig information (“personuppgifter”). Vår policy för personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

9. Friskrivningsklausul
Du friskriver härmed oss och våra direktörer, anställda och företrädare från allt ansvar för alla förluster, skador eller kostnader på grund av din användning av denna webbplats och dess tjänster eller på grund av allt innehåll som anslås på denna webbplats eller på grund av felaktig användning av denna webbplats eller på grund av krav från tredje part rörande intrång i immateriella rättigheter eller i rätten till personlig integritet.

10. Begränsning, tillfälligt upphävande och avslutande
Vi kan begränsa, tillfälligt upphäva eller avsluta din tillgång till denna webbplats och dess tjänster efter egen bedömning och utan föregående meddelande, inklusive att avbryta redan pågående tjänster.

11. Hela avtalet
Dessa villkor, inklusive vår integritetspolicy, utgör hela avtalet mellan dig och oss vad gäller användningen av denna webbplats och dess tjänster. Om en domstol beslutar att någon bestämmelse i dessa villkor är omöjlig att genomdriva eller ogiltig kommer parterna överens om att domstolen ska försöka förverkliga parternas avsikter på det sätt som återspeglas i den bestämmelsen. Om någon bestämmelse bedöms vara omöjlig att genomdriva eller ogiltig ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor gälla och tillämpas fullt ut.

12. Tillämplig lag
Dessa villkor, inklusive integritetspolicyn och alla frågor som gäller webbplatsen ska lyda under svensk lag utan hänsyn till dess lagvalsregler. Alla rättsliga förfaranden som uppkommer på grund av eller i samband med dessa villkor som riktas mot eller som avser oss ska uteslutande omfattas av svenska domstolars jurisdiktion och du accepterar härmed oåterkalleligen sådana domstolars jurisdiktion.