Välkommen!

Orio Magazine är tid­ning­en för dig som arbe­tar på bil­verk­stad med ambi­tion att lig­ga i bran­schens fram­kant. Varannan vec­ka pub­li­ce­rar vi fyra artik­lar som utma­nar sta­tus quo och inspi­re­rar till för­bätt­ra­de arbets­sätt. Du kan läsa dem här eller få dem i ett nyhets­brev rakt ned i din inkorg. Till skill­nad mot and­ra bransch­tid­ning­ar skri­ver vi direkt för dig som arbe­tar på en obe­ro­en­de bil­verk­stad.

Kunderna gil­lar det digi­ta­la Följ med till Mechanum

Mechanum vill för­enk­la bilä­gan­det och ge sina kun­der bätt­re ser­vice. Viktigast på vägen mot visio­nen? Ökad digi­ta­li­se­ring. ”Kunderna gil­lar det digi­ta­la, för det ökar till­gäng­lig­he­ten”, säger vd:n Mikael Rasmusson.

Läs arti­keln →

Tänk som kon­su­men­ter - råd från Ola de Freitas

Den digi­ta­la trans­for­ma­tio­nen ritar om kar­tan för bil­in­du­strin. Många verk­stä­der har en hem­läxa att göra. ”Tänk som kon­su­men­ter”, är rådet från Ola de Freitas, pro­jekt­le­da­re för Orio FutureLab.

Läs arti­keln →

Hur kom­mer fram­ti­dens verk­stad se ut? - Intervju med pro­jekt­le­da­ren Ola de Freitas

För att gå på dju­pet med frå­gan har Orio star­tat ett inno­va­tions­fo­rum, Orio FutureLab. ”Vi tit­tar på ny tek­no­lo­gi och nya tren­der för att ska­pa affärsnyt­ta åt våra kun­der”, säger Ola de Freitas.

Läs arti­keln →

Spaning: Framtidens däck ”Maskrosdäcket kom­mer att lan­se­ras”

Självreparerande tek­nik, bildäck gjor­da på mask­ro­sor och data­chip som över­va­kar däc­kets sta­tus. Vi går en spän­nan­de fram­tid till mötes på däck­fron­ten. Continentals pro­dukt­chef Mattias Palmgren ger sin syn på utveck­ling­en.

Läs arti­keln →

Blytung tek­no­lo­gi

Än finns det kraft i bly­bat­te­ri­er­na. De må byg­ga på en 150 år gam­mal tek­nik, men de utveck­las och för­fi­nas stän­digt och sta­digt. Enligt Exide Technologies, en av värl­dens störs­ta bat­te­ri­till­ver­ka­re, har de robus­ta bly­bat­te­ri­er­na en plats även i fram­ti­dens liti­um­driv­na elekt­ris­ka for­don.

Läs arti­keln →
1a43c70f47a4cb7a84197316224fd38f::::::

Pin It on Pinterest