Driva före­tag

Det är inte lätt att dri­va en verk­stad. Förutom yrkes­kun­nan­de mås­te du behärs­ka mark­nads­fö­ring, för­sälj­ning, kund­vård, per­so­nal­vård, lagar och reg­ler och myc­ket annat. Därför sam­lar vi här råd och tips från exper­ter inom des­sa områ­den.

Strategi för soci­a­la medi­er – så gör du

Amanda Frid arbe­tar på More PR och är spe­ci­a­list på soci­a­la medi­er. Hon har hjälpt både små och sto­ra före­tag att ta ste­get in på den digi­ta­la are­nan. Här tip­sar hon om hur bil­verk­stä­der kan job­ba med soci­a­la medi­er.

Läs arti­keln →
7f2048c572f0b5d67d78b1b1a969735b~~~~~~~~~

Pin It on Pinterest