Innovationer

Här rap­por­te­rar och kom­men­te­rar våra egna exper­ter om aktu­el­la hän­del­ser och heta ämnen i vår bransch.

Spaning: Framtidens däck ”Maskrosdäcket kom­mer att lan­se­ras”

Självreparerande tek­nik, bildäck gjor­da på mask­ro­sor och data­chip som över­va­kar däc­kets sta­tus. Vi går en spän­nan­de fram­tid till mötes på däck­fron­ten. Continentals pro­dukt­chef Mattias Palmgren ger sin syn på utveck­ling­en.

Läs arti­keln →
68754d2a2935de4e7d0386da3629247e%%%%%%%%%%%%

Pin It on Pinterest