Spaning: Framtidens däck ”Maskrosdäcket kom­mer att lan­se­ras”

Självreparerande tek­nik, bildäck gjor­da på mask­ro­sor och data­chip som över­va­kar däc­kets sta­tus. Vi går en spän­nan­de fram­tid till mötes på däck­fron­ten. Continentals pro­dukt­chef Mattias Palmgren ger sin syn på utveck­ling­en.

De är otymp­li­ga, run­da och ano­ny­ma. Faktum är att intres­set för däck är väl­digt lågt bland bilis­ter, i alla fall enligt Mattias Palmgren. Han är svensk pro­dukt­chef för Continental, en av värl­dens störs­ta däck­till­ver­ka­re.

– För majo­ri­te­ten av slut­kon­su­men­ter­na är däck bara en trå­kig utgift. Samtidigt påver­kar ju däc­ket i all­ra högs­ta grad hur bilen pre­ste­rar, säger Mattias Palmgren och näm­ner egen­ska­per som broms­för­må­ga, styr­pre­ci­sion och bräns­le­för­bruk­ning.

Allt van­li­ga­re att ori­gi­naldäck väljs

Han har arbe­tat med däck i över 16 år och de senas­te fem åren har det hänt en hel del spän­nan­de saker.

– En tyd­lig trend är att allt fler pre­mi­um­bil­mär­ken bör­jat rekom­men­de­ra sina ori­gi­naldäck (OE) på efter­mark­na­den för att bilen ska pre­ste­ra pre­cis som bil­till­ver­ka­ren avsett, säger Mattias Palmgren.
– Dessa däck är märk­ta med en kod för respek­ti­ve bil­till­ver­ka­re, exem­pel­vis ”VOL” för Volvo. Dessutom har dimen­sio­ner­na mång­dubb­lats. För 20 år sedan räck­te det med 20–25 dimen­sio­ner när vi lan­se­ra­de ett dubb­däck. Då täck­te vi in i stort sett hela mark­na­den. Vårt senas­te dubb­däck finns i 110 oli­ka dimen­sio­ner.

Continentals däck­fack­skun­der bru­kar ha omkring 60 pro­cent av säsongs­be­ho­vet på lager för att tryg­ga sin ser­vice­ni­vå. Övriga dimen­sio­ner och vari­an­ter beställs in efter behov.

– Vi har vårt lager i Gislaved och kan leve­re­ra inom en dag till i stort sett hela Sverige, säger Mattias Palmgren.

Tre nya tek­ni­ker har fått bort beho­vet av reserv­hju­let

Parallellt med att anta­let dimen­sio­ner har explo­de­rat de senas­te åren har det hänt en hel del även på inno­va­tions­fron­ten. I takt med att mark­na­den bli­vit mer mil­jö­med­ve­ten och pri­ser­na på driv­me­del ökat har bil­till­ver­kar­na lagt stör­re fokus på bilens total­vikt och vill inte läng­re leve­re­ra bilar med reserv­hjul. Utrymmet och vik­ten utnytt­jas på annat sätt. Utvecklingen har tving­at däck­till­ver­kar­na att tän­ka nytt, vil­ket resul­te­rat i tre oli­ka tek­ni­ker som gör att det inte läng­re behövs ett tra­di­tio­nellt reserv­hjul.

Den mest veder­tag­na tek­ni­ken är en repa­ra­tions­ut­rust­ning med kom­pres­sor, som spru­tar in luft och en lag­nings­väts­ka som tätar hålet i däc­ket. Den and­ra tek­ni­ken kal­las Self Supporting Runflat System (SSR) och inne­bär att däc­kets däck­si­dor är så kraf­ti­ga att de kla­rar att bära bilen fram till verk­sta­den, även utan luft. Det för­ut­sät­ter att verk­sta­den lig­ger max 80 kilo­me­ter bort och att bilen inte körs snab­ba­re än 80 kilo­me­ter i tim­men. Den tred­je tek­ni­ken är självre­pa­re­ran­de däck som heter ContiSeal. På insi­dan av däc­ket lig­ger en klist­rig tät­nings­mas­sa som tätar hålet. Den här tek­ni­ken gör att man slip­per åka till verk­sta­den – även om något vasst har pene­tre­rat däc­ket.

EU-märk­ning på däck

Som en följd av att myn­dig­he­ter ställt hög­re krav i frå­gor som rör säker­het, mil­jö och eko­no­mi har det ska­pats en EU-märk­ning av däck. Numera spe­ci­fi­ce­rar däck­till­ver­ka­re våt­grepp, utvän­digt bul­ler och bräns­le­för­bruk­ning på en ska­la från A till G. I takt med att el- och hybrid­bi­lar bli­vit allt van­li­ga­re läggs även stör­re fokus på bul­ler­ni­vån i kupén.

– Bara för att ett däck har bra betyg vad gäl­ler utvän­digt bul­ler på EU-märk­ning­en bety­der det inte att det är tyst inne i bilen, säger Mattias Palmgren.

Continentals lös­ning kal­las ContiSilent och inne­bär att en extra skum­gum­mikär­na mon­te­ras i däc­ket. Denna absor­be­rar vib­ra­tio­ner och fun­ge­rar som en ljud­däm­pa­re.

Säkerhet, mil­jö och eko­no­mi känns som tre hörn­ste­nar när det kom­mer till däck. Kan man få des­sa att sam­spe­la?

– Absolut, men då mås­te man väl­ja ett däck från någon av de sto­ra och väl­kän­da däck­till­ver­kar­na. Däckutveckling hand­lar om kom­pro­mis­ser och vi bru­kar kal­la det för mål­kon­flik­ter. Ett extremt lätt­rul­lat däck påver­kar exem­pel­vis våt­grep­pet nega­tivt. För kon­su­men­ten är det enklast att tit­ta på EU-märk­ning­en, där alla para­met­rar spe­ci­fi­ce­ras, och att läsa obe­ro­en­de däck­tes­ter i bil­tid­ning­ar.

Har det hänt något med gum­mib­land­ning­en de senas­te åren?

– Vi har en intres­sant grej som fort­fa­ran­de är i utveck­lings­fa­sen. Det hand­lar om däck som är till­ver­kat av mask­ro­sor. Ur roten på rysk mask­ros kan man näm­li­gen utvin­na ett latex­ma­te­ri­al som lik­nar det man får ur gum­miträ­det. Problemet med natur­gum­mi är att trä­det bara väx­er runt ekva­torn, vil­ket inne­bär långa, dyra och mil­jöpå­ver­kan­de trans­por­ter. Dessutom är gum­miträ­den inte all­tid odla­de på ett mil­jö­vän­ligt sätt.

Eftersom mask­ro­sen är ett ogräs är den väl­digt lättod­lad och skul­le kun­na odlas när­ma­re däck­pro­duk­tio­nen. Vi är rätt säk­ra på att ”mask­ros­däc­ket” kom­mer att lan­se­ras i någon form i fram­ti­den.

Hur ser däckt­ren­den ut fram­ö­ver?

– Jag tror att det blir van­li­ga­re med data­chip som över­va­kar möns­ter­djup, belast­ning och däck­tryck. Redan i dag finns såda­na däck på mark­na­den och EU har infört krav på att nya bilar ska ha någon form av luft­trycks-över­vak­ning. Sedan tror jag att vi får se två spår när det kom­mer till dimen­sio­ner­na. Vi kom­mer att fort­sät­ta se stör­re hjul på majo­ri­te­ten av bilar­na ett tag till. Det and­ra spå­ret som drivs av elbi­lar är sma­la­re hjul, men där är vi del­vis i hän­der­na på bil­till­ver­kar­na och deras pla­ner.


Inga inlägg hittade.

254c4ebcb423d208b6cf43c7a8537267mmmmmmmmmmmmm

Utveckla din verkstad!

Prenumerera på Orio Magazine. Varannan vecka får du inspirerande artiklar och användbara tips rakt in i din inkorg.

Tack för din prenumeration

Pin It on Pinterest