Hur kom­mer fram­ti­dens verk­stad se ut? - Intervju med pro­jekt­le­da­ren Ola de Freitas

För att gå på dju­pet med frå­gan har Orio star­tat ett inno­va­tions­fo­rum, Orio FutureLab. ”Vi tit­tar på ny tek­no­lo­gi och nya tren­der för att ska­pa affärsnyt­ta åt våra kun­der”, säger Ola de Freitas.

Bilbranschen befin­ner sig i bör­jan av ett stort utveck­lings­språng. Digitaliseringen är här och kom­mer att fort­sät­ta i allt snab­ba­re takt. För bil­verk­stä­der inne­bär en var­dag med allt mer upp­kopp­la­de for­don både möj­lig­he­ter och utma­ning­ar. Vill man lära sig och dra nyt­ta av den nya tek­ni­ken gäl­ler det att ha rätt kom­pe­tens. Här kan Orio FutureLab fyl­la en vik­tig roll.

Nya tjäns­ter effek­ti­vi­se­rar för verk­stä­der

”Labbet” är ett inno­va­tions­fo­rum, lan­se­rat hös­ten 2016, där vi sam­ar­be­tar med både nya och befint­li­ga kun­der. Målet är att till­sam­mans ta fram och tes­ta ny tek­nik och nya tjäns­ter som effek­ti­vi­se­rar för verk­stä­der och gör att deras kun­der får ett enkla­re och bätt­re bilä­gan­de.

– Det gäl­ler att utnytt­ja tek­nik­skif­tet till sin för­del, säger Ola de Freitas, pro­jekt­le­da­re för Orio FutureLab.

– Orio är ett nyfi­ket bolag och vi brin­ner för att hjäl­pa våra kun­der. Inom ramen för Orio FutureLab tit­tar vi på ny tek­no­lo­gi och nya tren­der för att ska­pa affärsnyt­ta åt våra kun­der. Samtidigt är det ing­et slu­tet forum, utan alla som vill vara med är väl­kom­na. Det kan vara verk­stä­der, bilä­ga­re eller and­ra aktö­rer inom efter­mark­nad. Alla är väl­kom­na att kom­ma med idéer som på något sätt kopp­lar till bilä­gan­de. Ju fler som bidrar desto stör­re chans att göra något rik­tigt bra.

Orio Connect – kopp­lar upp bilar

Den som anmä­ler sig till Orio FutureLab får bland annat nyhets­brev och rap­por­ter samt har möj­lig­het att pro­va oli­ka pro­duk­ter. Den förs­ta tjänst som tes­tas är Orio Connect, som är en sats­ning för att kopp­la upp och sam­la in data från for­don. Ett par hund­ra for­don har utrus­tats med dong­lar – det vill säga adapt­rar som används för tråd­lös över­fö­ring av data – så att verk­stä­der­na kan fjärrav­lä­sa hur bilar­na ”mår” och används. Under testet ser man även hur verk­stä­der använ­der webb­gräns­snit­tet.

”Allt som gör det enkla­re och tryg­ga­re att äga en bil.”

– All den här datan kan använ­das i en app med oli­ka typer av tjäns­ter för bilä­ga­ren, säger Ola de Freitas. Det kan till exem­pel hand­la om fel­sök­ning och ser­vice, om för­säk­rings- och par­ke­rings­tjäns­ter och om under­håll­ning. Allt som gör det enkla­re och tryg­ga­re att äga en bil.

App som inne­bär sto­ra möj­lig­he­ter

För den bil­verk­stad som har till­gång till datan inne­bär en sådan här app sto­ra möj­lig­he­ter att kny­ta kun­den när­ma­re till sig och erbju­da bra tjäns­ter.

– Det skul­le kun­na vara att kon­tak­ta bilä­ga­ren när man ser att det är dags för ser­vice. Eller att höra av sig när väder­pro­gno­sen visar att det är dags för vin­terns förs­ta hal­ka. ”Här får du en tid att kom­ma in och byta till vin­ter­däck”. Möjligheterna är näs­tan oänd­li­ga.

Än så länge åter­står det att se vil­ken part­ner Orio går vida­re med när Orio Connect går in i skarpt läge och det ska tas fram en kom­mer­si­ell tjänst för verk­stä­der och bilä­ga­re.

– Vi har inte bråt­tom utan är måna om att pro­duk­ten blir så bra som möj­ligt, men för­hopp­ning­en är att kun­na lan­se­ra den under 2017, säger Ola de Freitas.

Han avslu­tar:
– Detta känns väl­digt spän­nan­de, pre­cis som hela sats­ning­en på Orio FutureLab.

Inga inlägg hittade.

fcab3098916be481204f22e3bebf1a72rr

Utveckla din verkstad!

Prenumerera på Orio Magazine. Varannan vecka får du inspirerande artiklar och användbara tips rakt in i din inkorg.

Tack för din prenumeration

Pin It on Pinterest