Välkommen!

Orio Magazine är tid­ning­en för dig som arbe­tar på bil­verk­stad med ambi­tion att lig­ga i bran­schens fram­kant. Varannan vec­ka pub­li­ce­rar vi fyra artik­lar som utma­nar sta­tus quo och inspi­re­rar till för­bätt­ra­de arbets­sätt. Du kan läsa dem här eller få dem i ett nyhets­brev rakt ned i din inkorg. Till skill­nad mot and­ra bransch­tid­ning­ar skri­ver vi direkt för dig som arbe­tar på en obe­ro­en­de bil­verk­stad.

Strategi för soci­a­la medi­er – så gör du

Amanda Frid arbe­tar på More PR och är spe­ci­a­list på soci­a­la medi­er. Hon har hjälpt både små och sto­ra före­tag att ta ste­get in på den digi­ta­la are­nan. Här tip­sar hon om hur bil­verk­stä­der kan job­ba med soci­a­la medi­er.

Läs arti­keln →
839fc84573311983a9c78589675dce44xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pin It on Pinterest