Reportage

Här hit­tar du fram­gångs­hi­sto­ri­er om bil­verk­stä­der som arbe­tar på ett modernt och kost­nads­ef­fek­tivt sätt, och repor­tage som dyker ner på verk­stads­gol­vet jor­den runt och under­sö­ker hur man arbe­tar för att utveck­la sin affär.

Kunderna gil­lar det digi­ta­la Följ med till Mechanum

Mechanum vill för­enk­la bilä­gan­det och ge sina kun­der bätt­re ser­vice. Viktigast på vägen mot visio­nen? Ökad digi­ta­li­se­ring. ”Kunderna gil­lar det digi­ta­la, för det ökar till­gäng­lig­he­ten”, säger vd:n Mikael Rasmusson.

Läs arti­keln →

Blytung tek­no­lo­gi

Än finns det kraft i bly­bat­te­ri­er­na. De må byg­ga på en 150 år gam­mal tek­nik, men de utveck­las och för­fi­nas stän­digt och sta­digt. Enligt Exide Technologies, en av värl­dens störs­ta bat­te­ri­till­ver­ka­re, har de robus­ta bly­bat­te­ri­er­na en plats även i fram­ti­dens liti­um­driv­na elekt­ris­ka for­don.

Läs arti­keln →
6f56367d475b336668c02a18761cf7c2ggggg

Pin It on Pinterest