Blytung tek­no­lo­gi

Än finns det kraft i bly­bat­te­ri­er­na. De må byg­ga på en 150 år gam­mal tek­nik, men de utveck­las och för­fi­nas stän­digt och sta­digt. Enligt Exide Technologies, en av värl­dens störs­ta bat­te­ri­till­ver­ka­re, har de robus­ta bly­bat­te­ri­er­na en plats även i fram­ti­dens liti­um­driv­na elekt­ris­ka for­don.

– Blybatterier byg­ger på gam­mal tek­no­lo­gi, men den är ock­så väl beprö­vad och mogen. Vi har lång och djup erfa­ren­het av hur bat­te­ri­er­na beter sig, säger Viktor Ekermo, Product Manager på Exide Technologies.

Dagens bilar stäl­ler and­ra krav på bat­te­ri­er­na

Exide har sina röt­ter i ett över hund­ra år gam­malt bolag inom Edisonsfären – i Sverige mest känt under nam­net Tudor – som köp­tes upp av den glo­ba­la kon­cer­nen Exide Technologies. Den euro­pe­is­ka delen är OE-leve­ran­tör åt mer­par­ten av bil­till­ver­kar­na i Europa.

– Det som fram­för allt dri­vit på utveck­ling­en av bly­bat­te­ri­er de senas­te tio åren är efter­frå­gan på star­t/stopp-bat­te­ri­er, säger Viktor Ekermo.

Traditionella start­bat­te­ri­er är egent­li­gen rik­tigt bra på bara en sak: att under ett kort ögon­blick skic­ka ut en kraf­tig urladd­ning med hög ström­styr­ka, vil­ket är per­fekt när moto­rer star­tas. Men dagens bilar, med allt fler system som i allt hög­re grad är bero­en­de av el, krä­ver bat­te­ri­er som tål att ofta lad­das ur dju­pa­re och under läng­re peri­o­der.

– Batterier belas­tas hår­da­re och med hög­re ström­styr­kor, punkt­vis upp till fle­ra hund­ra ampe­re. Till och med i par­ke­ra­de bilar lig­ger det hela tiden en belast­ning på bat­te­ri­er­na. De lever ett hår­da­re liv nume­ra, säger Viktor Ekermo.

Inte minst sät­ter star­t/stopp-syste­men tuf­fa krav på bat­te­ri­er­na. För att möta kra­ven från bil­in­du­strin har Exide utveck­lat avan­ce­ra­de bat­te­ri­er med bland annat tåli­ga­re blyplat­tor och hög­tek­no­lo­gis­ka till­sats­ma­te­ri­al som ökar led­nings­för­må­gan, mins­kar mot­stån­det och tillå­ter snab­ba­re åter­ladd­ning.

Ett exem­pel är ven­til­re­gle­ra­de AGM-bat­te­ri­er (Absorbed Glass Mat). Syran är upp­bun­den i glas­fi­ber och bat­te­ri­et har för­må­ga att åter­bil­da syre och väte till vat­ten. I prak­ti­ken inne­bär det mind­re gas­ning, mind­re under­håll och att vat­ten­för­bruk­ning­en inte påver­kar livs­läng­den.

Men fort­fa­ran­de är det bly och syra som lig­ger till grund för bat­te­ri­er­na. De lät­ta­re liti­umjon­bat­te­ri­er­na, som används till driv­li­nan i ladd­hy­bri­der och rena elbi­lar, har många för­de­lar – men inte som start­bat­te­ri­er.

– De är fort­fa­ran­de dyra, och fun­ge­rar ock­så dåligt i kyla. De är även käns­li­ga för över­ladd­ning och för djup urladd­ning. De krä­ver elektro­nisk över­vak­ning som hål­ler koll på cell­ba­lans och ladd­ning. För att garan­te­ra funk­tio­nen av bat­te­ri­e­lekt­ro­ni­ken och and­ra kri­tis­ka styr­sy­stem används fak­tiskt fort­fa­ran­de bly­ba­se­ra­de 12 V-bat­te­ri­er, till och med i rena elbi­lar som Tesla, säger Viktor Ekermo.

Inom en snar fram­tid tror han att alla nya bilar kom­mer att inne­hål­la två paral­lel­la elsy­stem: dels ett klas­siskt 12 V-system, dels ett med hög­re spän­ning på kanske 48 V. Det sena­re syste­met kom­mer då att ser­va allt som krä­ver höga ström­mar, till exem­pel broms­ge­ne­re­ring och mikro­hy­bri­der.

– Bilarna blir allt mer elekt­ris­ka. Men bly­bat­te­ri­er­na kom­mer inte att för­svin­na än på länge. Snarare kom­mer de att kom­plet­te­ras med and­ra system. Men exakt hur det kom­mer att se ut är ännu öppet. Det häng­er på vil­ka krav bil­in­du­strin kom­mer att stäl­la, avslu­tar Viktor Ekermo.


Inga inlägg hittade.

ea00e39fd02454d5ac74743946cabb07%%%%%

Utveckla din verkstad!

Prenumerera på Orio Magazine. Varannan vecka får du inspirerande artiklar och användbara tips rakt in i din inkorg.

Tack för din prenumeration

Pin It on Pinterest