Tänk som kon­su­men­ter - råd från Ola de Freitas

Den digi­ta­la trans­for­ma­tio­nen ritar om kar­tan för bil­in­du­strin. Många verk­stä­der har en hem­läxa att göra. ”Tänk som kon­su­men­ter”, är rådet från Ola de Freitas, pro­jekt­le­da­re för Orio FutureLab.

Nästan alla bilä­ga­re har en smartp­ho­ne, surf­plat­ta eller dator. Det är en själv­klar­het för de fles­ta av oss. Personer som job­bar på bil­verk­stä­der är ing­et undan­tag, men i sitt jobb är de säl­lan lika digi­ta­la. Stora delar av bil­verk­stads­bran­schen är fort­fa­ran­de gans­ka ana­log. Det finns ett gap mel­lan vad kun­der­na är vana vid och tjäns­ter­na som finns – och det är hög tid att över­bryg­ga det gapet.

Börja tänk som en bilä­ga­re

Mitt förs­ta råd till den som dri­ver en bil­verk­stad är att tän­ka som en bilä­ga­re. De all­ra fles­ta män­ni­skor kan inte sär­skilt myc­ket om bilar, men ändå är efter­mark­na­den upp­byggd på att man själv ska age­ra när bilen inte fun­kar. Om man var­ken har intres­set eller kun­ska­pen känns det såklart job­bigt. Många tän­ker säkert ’jag vill kun­na köra min bil men någon annan får gär­na skö­ta den åt mig’.

Man vill få snabb hjälp, till exem­pel ska man kun­na ringa och få sup­port om en fel­lam­pa lyser. Eller ännu hell­re: att verk­sta­den tar kon­takt med dig om något inte fun­kar – och kom­mer med för­slag på tid för repa­ra­tion. Att verk­lig­he­ten säl­lan ser ut på det här sät­tet gör att bil­verk­stä­der får mind­re nöj­da kun­der och går mis­te om intäk­ter.

Digitalisera dina utskick – slo­pa papp­ret

I takt med att bilar blir mer och mer upp­kopp­la­de kom­mer det att tas fram system för oli­ka typer av digi­ta­la tjäns­ter. Men det inne­bär inte att du som har en bil­verk­stad bara ska sit­ta och vän­ta. Redan nu finns såda­na digi­ta­la tjäns­ter och det finns all anled­ning att använ­da sig av dem. Marknadsföring är ett bra områ­de att se över. Mitt råd skul­le vara att skip­pa alla pap­pers­ut­skick och gå över till sms och mejl, skaf­fa dig en infor­ma­tiv webb­plats och kanske även en app.

Om du skaf­far dig kun­skap om kun­den och hans eller hen­nes bil är digi­tal mark­nads­fö­ring en fan­tas­tisk metod; både bil­li­ga­re och bätt­re än pap­pers­ut­skick. Du kan mäta all kom­mu­ni­ka­tion och får helt and­ra möj­lig­he­ter att ha en dia­log med kun­den. Det inne­bär i sin tur att du kan skräd­dar­sy erbju­dan­den och kom­ma med det kun­den vill ha – när den vill ha det. Det är själv­klart vik­tigt med taj­ming, så man inte spam­mar utan tar kon­takt just när kun­den behö­ver dig.

Även äld­re bilar kan bli upp­kopp­la­de

En annan sak att tän­ka på är att inte bara nya bilar kan vara upp­kopp­la­de. Det finns en hel del saker man kan göra för att upp­da­te­ra en lite äld­re bil till att bli upp­kopp­lad. Som bil­verk­stad kan du upp­ly­sa kun­den om det­ta och hjäl­pa till att ska­pa en digi­tal platt­form för bilen. Det inne­bär till att bör­ja med mer­för­sälj­ning men ock­så att kun­den blir nöj­da­re och för­mod­li­gen ock­så stam­kund hos dig. Allt som gör bilä­gan­det lät­ta­re och roli­ga­re är ju upp­skat­tat.

För att lyc­kas i det digi­ta­la land­ska­pet krävs givet­vis kun­skap. Tiden då en bil­me­ka­ni­ker ’bara’ var just meka­ni­ker är för­bi. Nu är bilar­na så kom­plexa att man näs­tan behö­ver vara data­tek­ni­ker för att kun­na ser­va dem på ett bra sätt. Det krävs bra utbild­ning och stän­dig upp­da­te­ring av kun­skap, så enkelt är det. Varje ny bil­mo­dell är en ny utma­ning för verk­sta­den.

Vad gäl­ler digi­ta­la verk­tyg kom­mer utveck­ling­en snart att explo­de­ra och vi på Orio är med på tåget. Inom ramen för Orio Connect tit­tar vi på oli­ka lös­ning­ar och behö­ver du råd­giv­ning hjäl­per vi gär­na till. Vi vill att du inte ska upp­le­va digi­ta­li­se­ring­en som skräm­man­de utan se möj­lig­he­ter­na. De är väl­digt många.

Vilka för­de­lar ser du med att ha en upp­kopp­lad bil?

Pernilla Lindquist, 44 år
– Det vore skönt att slip­pa tän­ka på ser­vice- och under­hålls­bi­ten. Bra om någon annan hål­ler koll på det eftersom jag är gans­ka oin­tres­se­rad av bil­tek­nik.

Claes Bergerlind, 46 år
– Jag har en ny bil som ger lik­nan­de med­de­lan­den på dis­play­en. Jag tyc­ker det är skönt att själv slip­pa hål­la koll och i stäl­let bli påmind. Hade jag kun­nat få ytter­li­ga­re infor­ma­tion vore det såklart ännu bätt­re.

Hannes Dahl, 36
– Jag kan ingen­ting om bilar och är dess­utom rätt oin­tres­se­rad. Därför låter en sådan lös­ning bra. Jag kör en ny bil som med­de­lar mig om någon­ting mås­te ses över. Att kun­na få lik­nan­de infor­ma­tion på en äld­re bil vore ju väl­digt bra.

Margaretha Palmquist, 51 år
– Att få infor­ma­tion om för­säk­ring och ser­vice låter väl­digt smi­digt. Jag skul­le beta­la för en lös­ning som påmin­de mig om när det var dags att se över bilen.

Jens Medin, 45 år
– Detta känns som en lös­ning som lig­ger helt rätt i tiden. Fantastiskt för både använ­da­re och leve­ran­tör. Men eftersom jag syss­lar med infor­ma­tions­tek­nik fun­de­rar jag över hur det­ta kom­mer att fun­ka rent tek­niskt.

 

Inga inlägg hittade.

9ed1dd8f33a630e48ef0bc9507370e96vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Utveckla din verkstad!

Prenumerera på Orio Magazine. Varannan vecka får du inspirerande artiklar och användbara tips rakt in i din inkorg.

Tack för din prenumeration

Pin It on Pinterest