Pressmeddelanden

2020-04-01

Orio AB inför korttidsarbetet fr.o.m. 1 april

Bästa kund, leverantör eller samarbetspartner!

Det är ni som gör vår verksamhet möjlig och utan vårt samarbeta hade vi inte lyckats med det vi har gjort. Som ett led i att säkerställa vårt framtida samarbete på kort och på lång sikt har vi i rådande Coronasituation beslutat att införa korttidsarbete inom Orio AB.

Huvudskälet till införandet är att vi successivt mer och mer påverkas av omvärldssituationen, den allmänna samhällspåverkan av smittspridningsminimeringen, länders och regeringars isolationsagerande och nu alltmer nedstängningar av verksamheter och företag där risk- och kostnadsminimering är i fokus.

Korttidsarbetet träder i kraft från och med imorgon den 1 april och kommer att gälla framöver. Vi kommer självfallet att över tid anpassa oss till efterfrågan på våra produkter och tjänster för att säkerställa att vi möter upp till de krav och förväntningar som ni och andra ställer på oss som företag.

Vi kommer att säkerställa att ni som våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners inte kommer att påverkas av detta i någon större utsträckning. Ni skall som tidigare kunna lita på våra leveranser av produkter och tjänster, vår kundservice och samarbetsvilja även framöver.

Om ni, mot förmodan, upplever en negativ påverkan på relationen till oss var vänlig och kontakta er Orio-kontaktperson så skall vi tillsammans med er göra vad vi kan för att rätta till eventuella tillkortakommanden.

Med tillförsikt om ett fortsatt bra samarbete,

Gustaf Ljunggren
Vd
Orio AB

2020-03-25

Styrelsen i Orio AB har idag beslutat att dra tillbaka tidigare förslag till bolagsstämman om en utdelning om 15 000 000 kronor

Den rådande Corona-pandemin har hittills inte haft någon större negativ påverkan på Orio koncernen. Beslutet att dra tillbaka utdelningen grundar sig på att omvärldssituationen förändras dagligen och osäkerheten är stor kring eventuellt framtida ekonomiska effekter på affärsverksamheten från kunder, leverantörer och andra samarbetspartner.

Årsstämman hålls den 23 april 2020, kallelse publiceras 26 mars 2020.

För vidare information kontakta Gustaf Ljunggren, vd, tel 070-973 73 66.


Orio är ett globalt reservdels- och logistikföretag med stark innovativ anda. Våra rötter inom bilindustrin, eftermarknad och reservdelar går tillbaka ända till 1947. Sedan 2018 är Orio uppdelat i två affärsområden, Parts och Logistics. Parts är världens enda leverantör av Saab Originaldelar, med försäljning i 53 länder. Logistics erbjuder logistiktjänster inom allt som rör lagring, distribution, export/import, transport, vidareförädling och hantering av varor.

Orio AB är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har vidare ett kontor i Trollhättan samt nio helägda dotterbolag i Europa och USA.

2020-02-14

Orio förbättrar rörelseresultatet i sista kvartalet

Orio AB redovisar för fjärde kvartalet 2019 ett rörelseresultat på -1 MSEK (-41). Nettoomsättningen uppgick till 113 MSEK (136), en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

– För perioden januari – december 2019 var nettoomsättningen 504 MSEK (603), en minskning med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 MSEK (-40).

– Försäljningen för Orio Parts fortsätter att vara något bättre än den trend som avspeglas i antalet Saabbilar i bruk, detta trots en avmattad december. Affärsområdet fortsätter att förstärka bruttovinstmarginalen jämfört med föregående år tack vare god kostnadskontroll och balanserade prisnivåer på de olika marknaderna, säger Gustaf Ljunggren, vd i Orio AB.

– Affärsområdet Orio Logistics stärkte sina positioner under fjärde kvartalet. En positiv utveckling av den befintliga kundportföljen samt fyra nya kontrakterade kunder innebar att affärsområdet överträffade förväntningarna i kvartalet. De nya kontrakterade kunderna skapar även goda förutsättningar till en ökad försäljningstakt in på det nya året 2020.

– Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 4 MSEK (9) och soliditeten per den 31 december 2019 var 76 procent (72).För vidare information kontakta Gustaf Ljunggren, vd, tel 070-973 73 66.

Orio är ett globalt reservdels- och logistikföretag med stark innovativ anda. Våra rötter inom bilindustrin, eftermarknad och reservdelar går tillbaka ända till 1947. Sedan 2018 är Orio uppdelat i två affärsområden, Parts och Logistics. Parts är världens enda leverantör av Saab Originaldelar, med försäljning i 53 länder. Logistics erbjuder logistiktjänster inom allt som rör lagring, distribution, export/import, transport, vidareförädling och hantering av varor.

Orio AB är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har vidare ett kontor i Trollhättan samt verksamhet i USA, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Finland.