Pressmeddelanden

2021-07-05

Klartecken för Orios samarbetsavtal med Logistic Contractor kring Nyköpings logistikpark

Samtliga formella godkännanden kring samarbetsavtalet mellan statliga Orio AB och Logistic Contractor AB, som ingår i Wästbygg Gruppen, är nu klara.

Som kommunicerats tidigare har Orio tecknat samarbetsavtal med Logistic Contractor om att utveckla Nyköpings logistikpark på ett cirka 400 000 kvadratmeter stort markområde på Arnös industriområde i Nyköping. Fullt utvecklad kommer Nyköpings logistikpark att bli en logistikhub av strategisk betydelse för hela Mälardalen.

Dagens besked innebär att Orios styrelse godkänt samarbetsavtalet, likaså riksdagen enligt regeringens proposition 2020/21:99 i vårändringsbudgeten angående utvidgat mandat för Orio, samt Orios ägare, så kallad ägarsamordning. Även Wästbygg Gruppens styrelse har godkänt samarbetsavtalet.

Ytterligare information

Gustaf Ljunggren, vd Orio AB
Mob: 070-973 73 66
E-post: gustaf.ljunggren@orio.com
www.orio.com

Orio AB är ett globalt logistik- och reservdelsföretag som erbjuder logistiktjänster inom allt som rör lagring, distribution, export/import, transport, vidareförädling och hantering av varor. Orio är världens enda leverantör av Saab originaldelar med försäljning i ett femtiotal länder. Orio är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har även kontor i Trollhättan samt fyra helägda dotterbolag i Europa och USA.

2021-06-29

Orio och Logistic Contractor ingår samarbetsavtal för att utveckla Nyköpings logistikpark

Statliga Orio AB har tecknat samarbetsavtal med Logistic Contractor AB som ingår i Wästbygg Gruppen, om att utveckla Nyköpings logistikpark på ett ca 400 000 kvadratmeter stort markområde på Arnös industriområde i Nyköping. Fullt utvecklad kommer Nyköpings logistikpark att bli en logistikhub av strategisk betydelse för hela Mälardalen.

Marken ägs idag av Orio, har byggrätt och ligger i direkt anslutning till företagets lager och distributionscentral i Nyköping. Genom avtalet förbinder sig Logistic Contractor att under en femårsperiod erlägga ca 200 miljoner kronor till Orio.

– Effektivare logistik i en av Sveriges nyckelregioner är målsättningen. En förädling av vårt stora markinnehav i samarbete med en professionell aktör som Logistic Contractor är viktigt för Orios logistikerbjudande, men är också av strategisk betydelse för varuleveranser i hela Mälardalen. Nyköpings logistikpark innebär ett stort antal nya arbetstillfällen lokalt, men kommer också att få stor betydelse för hela regionen, säger Gustaf Ljunggren, vd för Orio.

– Detta blir vår andra markaffär på kort tid. Vi ser att tiden nu är mogen för Logistic Contractor att göra den här typen av investeringar för att bredda vårt erbjudande ytterligare och ge oss större flexibilitet i framtida affärer. I Nyköping får vi ett utmärkt logistikläge med närhet till E4, Stockholm, Skavsta flygplats, Oxelösunds hamn och järnväg. Dessutom ser vi en mycket intressant samarbetspartner i Orio AB, där vi har en tydlig samsyn i vår vision för hur vi vill utveckla det här markområdet, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

Samarbetsavtalet är från Orios sida villkorat styrelsens godkännande, liksom riksdagens godkännande enligt regeringens proposition 2020/21:99 i vårändringsbudgeten angående utvidgat mandat för Orio och godkännande av Orios ägare, så kallad ägarsamordning. Från Logistic Contractors sida krävs godkännande från Wästbygg Gruppens styrelse. Samtliga godkännanden förväntas ske under juli månad.

Pangea Property Partners har varit finansiell rådgivare och fastighetsrådgivare åt Orio och Baker McKenzie Advokatbyrå har agerat legal rådgivare. Setterwalls Advokatbyrå har varit rådgivare åt Logistic Contractor.

Ytterligare information

Gustaf Ljunggren, vd Orio AB

Mob: 070-973 73 66

E-post: gustaf.ljunggren@orio.com

2021-05-03

Orio AB – Ett utökat bemyndigande skapar större flexibilitet för framtiden

På förekommen anledning vill Orio AB förtydliga den information som uppmärksammats i media och klargöra den bakomliggande fakta som föranlett uppmärksamheten.

Som i ett led i att optimera värdeutvecklingen i Orio koncernen och utveckla dess två affärsområden Orio Parts, med Saab Original reservdelsförsäljning, och Orio Logistics, logistiktjänster, samt koncernens logistik- och distributionsfastighet i Nyköping har staten som ägare ansök hos riskdagen om ett utvidgat bemyndigande. Syftet med ansökan är att utöka statens handlingsalternativ och skapa flexibilitet i hur värdet på statens ägande i Orio AB kan optimeras.

– ”För att utöka statens handlingsalternativ och därmed statens möjligheter att få ut ett så stort värde som möjligt för verksamheten har regeringen i VÄB 2021 sökt ett breddat mandat. Detta ökar i praktiken möjligheterna för styrelsen och i förlängningen staten att kunna få ut ett så högt värde som möjligt för verksamheten” säger Charlotte Hansson, styrelseordförande för Orio AB.

I vårändringsbudgeten (VÄB 2021) till riskdagen om utökat bemyndigande för ökad flexibilitet och optimerat värdeskapande av ägandet i Orio AB används ordalydelsen ”avveckla genom likvidation”. Formulering är olycklig men inbegrips i helheten av ett utvidgat bemyndigande trots att det underliggande skälet till det utvidgade bemyndigandet är det motsatta dvs. att möjliggöra en optimering av värdeutvecklingen och öka ägarens flexibilitet i hanteringen av Orio AB.

Förhoppningen med denna skrivelse är att förtydliga och klargöra den bakomliggande fakta gällande den olyckliga informationsspridning som skett i media.

Upprinnelsen till informationsspridningen är alltså Vårändringsbudget 2021 där regeringen ansöker om ett utvidgat bemyndigande för att skapa ökad flexibilitet i sitt ägande av Orio AB för att säkerställa en optimerad värdeutveckling av koncernen.

Orio AB ser fram emot ett fortsatt och framtida nära och bra samarbete med våra befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartner samt med potentiella nya kunder, leverantörer och samarbetspartners inom affärsområdena Orio Parts med Saab Original reservdelar, Orio Logistics samt inom fastighetsutvecklingsprojektet Nyköpings Logistikpark.

Med tillförsikt om ett fortsatt bra samarbete,

Gustaf Ljunggren
VD
Orio AB

2020-04-01

Orio AB inför korttidsarbetet fr.o.m. 1 april

Bästa kund, leverantör eller samarbetspartner!

Det är ni som gör vår verksamhet möjlig och utan vårt samarbeta hade vi inte lyckats med det vi har gjort. Som ett led i att säkerställa vårt framtida samarbete på kort och på lång sikt har vi i rådande Coronasituation beslutat att införa korttidsarbete inom Orio AB.

Huvudskälet till införandet är att vi successivt mer och mer påverkas av omvärldssituationen, den allmänna samhällspåverkan av smittspridningsminimeringen, länders och regeringars isolationsagerande och nu alltmer nedstängningar av verksamheter och företag där risk- och kostnadsminimering är i fokus.

Korttidsarbetet träder i kraft från och med imorgon den 1 april och kommer att gälla framöver. Vi kommer självfallet att över tid anpassa oss till efterfrågan på våra produkter och tjänster för att säkerställa att vi möter upp till de krav och förväntningar som ni och andra ställer på oss som företag.

Vi kommer att säkerställa att ni som våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners inte kommer att påverkas av detta i någon större utsträckning. Ni skall som tidigare kunna lita på våra leveranser av produkter och tjänster, vår kundservice och samarbetsvilja även framöver.

Om ni, mot förmodan, upplever en negativ påverkan på relationen till oss var vänlig och kontakta er Orio-kontaktperson så skall vi tillsammans med er göra vad vi kan för att rätta till eventuella tillkortakommanden.

Med tillförsikt om ett fortsatt bra samarbete,

Gustaf Ljunggren
Vd
Orio AB

2020-03-25

Styrelsen i Orio AB har idag beslutat att dra tillbaka tidigare förslag till bolagsstämman om en utdelning om 15 000 000 kronor

Den rådande Corona-pandemin har hittills inte haft någon större negativ påverkan på Orio koncernen. Beslutet att dra tillbaka utdelningen grundar sig på att omvärldssituationen förändras dagligen och osäkerheten är stor kring eventuellt framtida ekonomiska effekter på affärsverksamheten från kunder, leverantörer och andra samarbetspartner.

Årsstämman hålls den 23 april 2020, kallelse publiceras 26 mars 2020.

För vidare information kontakta Gustaf Ljunggren, vd, tel 070-973 73 66.


Orio är ett globalt reservdels- och logistikföretag med stark innovativ anda. Våra rötter inom bilindustrin, eftermarknad och reservdelar går tillbaka ända till 1947. Sedan 2018 är Orio uppdelat i två affärsområden, Parts och Logistics. Parts är världens enda leverantör av Saab Originaldelar, med försäljning i 53 länder. Logistics erbjuder logistiktjänster inom allt som rör lagring, distribution, export/import, transport, vidareförädling och hantering av varor.

Orio AB är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har vidare ett kontor i Trollhättan samt nio helägda dotterbolag i Europa och USA.

2020-02-14

Orio förbättrar rörelseresultatet i sista kvartalet

Orio AB redovisar för fjärde kvartalet 2019 ett rörelseresultat på -1 MSEK (-41). Nettoomsättningen uppgick till 113 MSEK (136), en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

– För perioden januari – december 2019 var nettoomsättningen 504 MSEK (603), en minskning med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 MSEK (-40).

– Försäljningen för Orio Parts fortsätter att vara något bättre än den trend som avspeglas i antalet Saabbilar i bruk, detta trots en avmattad december. Affärsområdet fortsätter att förstärka bruttovinstmarginalen jämfört med föregående år tack vare god kostnadskontroll och balanserade prisnivåer på de olika marknaderna, säger Gustaf Ljunggren, vd i Orio AB.

– Affärsområdet Orio Logistics stärkte sina positioner under fjärde kvartalet. En positiv utveckling av den befintliga kundportföljen samt fyra nya kontrakterade kunder innebar att affärsområdet överträffade förväntningarna i kvartalet. De nya kontrakterade kunderna skapar även goda förutsättningar till en ökad försäljningstakt in på det nya året 2020.

– Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 4 MSEK (9) och soliditeten per den 31 december 2019 var 76 procent (72).För vidare information kontakta Gustaf Ljunggren, vd, tel 070-973 73 66.

Orio är ett globalt reservdels- och logistikföretag med stark innovativ anda. Våra rötter inom bilindustrin, eftermarknad och reservdelar går tillbaka ända till 1947. Sedan 2018 är Orio uppdelat i två affärsområden, Parts och Logistics. Parts är världens enda leverantör av Saab Originaldelar, med försäljning i 53 länder. Logistics erbjuder logistiktjänster inom allt som rör lagring, distribution, export/import, transport, vidareförädling och hantering av varor.

Orio AB är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har vidare ett kontor i Trollhättan samt verksamhet i USA, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Finland.